Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.make-it-easy.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – www.make-it-easy.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. DEFINICJE
III. IFORMACJE OGÓLNE
IV. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE
V. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
VI. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
VII. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
VIII. SPOSOBY PŁATNOŚCI
IX. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
X. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
XIV. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
XVI. REGULAMIN VOUCHER PREZENTOWY

XVII.  ZAKUP PLIKÓW CYFROWYCH NA ZASADACH UMOWY LICENCYJNEJ PODLEGAJĄCEJ PRAWOM AUTORSKIM

XVIII. REGULAMIN KONKURSU “Wybierz imię okładki plannera akademickiego 24/25 i zgarnij go wraz z personalizacją!”

XIX. REGULAMIN „Przedsprzedaży produktów z edycji 2024 na zamówienie w sklepie internetowym Make It Easy”

XX. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW OUTLETOWYCH

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.make-it-easy.pl kierowany jest przez Agatę Perlińską wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą firmy Make It Easy Agata Perlińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Gęsia 14, 51-419 Wrocław, NIP: 8951963386 , REGON: 380435479 , adres poczty elektronicznej (e-mail): agata@make-it-easy.pl, tel. + 48 508845455.
2. Sklep www.make-it-easy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa wszelkie rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.make-it-easy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.make-it-east.pl, zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego warunków Regulaminu jest podstawą do złożenia zamówienia w sklepie online www.make-it-easy.pl.
6. Sklep www.make-it-easy.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.make-it-easy.pl pozwalający złożyć Zamówienia.
3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
6. GODZINY PRACY – Czas, w którym firma Make It Easy jest dostępna dla swoich klientów pod adresem mailowym (droga elektroniczna). Godziny pracy tj. od godziny 10 do godziny 16.
7. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.make-it-easy.pl
8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – AGATA PERLIŃSKA wykonująca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Make It Easy Agata Perlińska, ul. Gęsia 14, 51-419 Wroclaw, NIP: 8951963386, REGON: 380435479 .
9. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, realizowane za pomocą formularza znajdującego się w Sklepie.
14. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.
15. KONTO – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
16. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

III. IFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

IV. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail i hasło.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Agata Perlińska-Kuczaj, Ul. Gęsia 14, 51-419 Wrocław.

V. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

VI. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale V pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączona obsługa plików cookies,
e) zainstalowany program FlashPlayer.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Usługobiorca korzystając z treści użytych na stronie ma śwadomość, że są to treści autorskie i obowiązuje bezwględny zakaz ich kopiowania, przetwarzania i korzystania w jaki kolwiek inny sposób niż w celach informacyjnych o produkcie i firmie MAKE IT EASY.
8. Wszystkie produkty dostępne w sprzedaży są projektem autorskim właściciela firmy MAKE IT EASY Agaty Perlńskiej i objęte są dożywotnio prawami autorskimi.

VII. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową Sklep za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok.
5. Sklep realizuje Zamówienia (w tym wysyłkę) złożone do godziny 11:00 od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz.11:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą realizowane następnego Dnia Roboczego.
6. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami w Sklepie.
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta i Sprzedawcy umową kupna-sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
➢ potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
➢ pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu – paragonem, który będzie dołączany do produktu i wysyłany wraz z zakupionym produktem w Sklepie.
8. Jeśli klient wybrał jako dowód zakupu Fakturę VAT – dokument ten zostanie wysłany drogą elektroniczną na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail.

VIII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,
c) płatność za pobraniem.
2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
79 1050 1575 1000 0092 5659 3766 (ING) Make It Easy Agata Perlińska-Kuczaj, ul. Gęsia 14, 5-419 Wrocław, NIP: 8951963386, REGON: 380435479. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży niezwłocznie lub najpóźniej w terminie 5 Dni Roboczych w przypadku płatności przelewem, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

IX. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu nie jest wliczony w cenę produktu. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2.Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem:

a) InPost-u (paczkomaty)

b) Kuriera Inpost

c) Za pobraniem Inpost

d) Poczty Polskiej – wysyłka przesyłką poleconą RR – wysyłka zagraniczna

3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
b) Dostawa Produktu przez przewoźnika (Kurier Inpost, Paczkomat Inpost, Poczta Polska) następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Dla wysyłki zagranicznej poleconej RR czas doręczenia wynosi od 10 do 21 Dni Roboczych.
c)*Jeśli przy składaniu zamówienia w sklepie widnieje informacja o późniejszej realizacji zamówienia, przesyłki będą dostarczane w późniejszym terminie, podanym na stronie sklepu www.make-it-easy.pl
4. Koszty dostawy na terenie Polski:
KURIER INPOST – 13,99 zł

PACZKOMAT INPOST–12,00 zł

ZA POBRANIEM INPOST – 18,50zł

POCZTA POLSKA PRZESYŁKA POLECONA RR – WYSYŁKA ZAGRANCZNA – 55,00 zł

5. Szczegóły dostawy poza granice Polski:
POCZTA POLSKA PRZESYŁKA POLECONA RR:
CENNA WYSYŁKI DO WSZYSTKICH KRAJÓW EUROPEJSKICH (ŁĄCZNIE Z TURCJĄ) – 55,00 zł
Cena dotyczy wysyłki o zawartości maksymalnie 3 produktów.
Czas dostarczenia przesyłki trwa około 2-3 tyg.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar, który został zniszczony lub zgubiony przez przewoźnika Inpost i Pocztę Polską.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niestosowne zachowanie pracowników firm kurierskich tj. InPost i Poczta Polska.

X. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agata@make-it-easy.pl
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agata@make-it-easy.pl lub pisemnie na adres: Make It Easy Agata Perlińska-Kuczaj, Ul. Gęsia 14, 51-419 Wrocław.
c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Jeśli podstawą reklamacji są wady fizyczne produktu należy załączyć zdjęcie reklamowanej wady. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
ca) Po zapoznaniu się przez Sprzedawcę z reklamacją, Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną Klientowi FORMULARZ ZWROTU, który Klient drukuje, uzupełnia i dołącza go do reklamowanego produktu.
cb) Reklamowany produkt przez Klienta będzie rozpatrzony tylko z dowodem zakupu tj. paragonem lub fakturą VAT. W innym przypadku klient ma obowiązek podać numer paragonu lub faktury.
d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Make It Easy Agata Perlińska-Kuczaj, Ul. Chełmońskiego 10, 51-630 Wrocław.
e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e- mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agata@make-it-easy.pl
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie (wiadomość informacyjną o odstąpieniu od umowy) drogą elektroniczną na adres agata@make-it-easy.pl w terminie 14 dni.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
5.Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadku kiedy przedmiot umowy (zakupiony produkt w Sklepie www.make-it-easy.pl) uległ zniszczeniu z winy konsumenta.
6. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sprzedawca nie zwraca kosztów wysyłki, a tylko reklamowanego produktu.
8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
12. Konsument może odstąpić od umowy wedle powyższych zasad tylko z dowodem zakupu tj. paragonem. Jeśli dowodem zakupu jest faktura VAT, klient ma obowiązek wpisać na formularzu zwrotu numer faktury VAT). W przypadku niedostarczenia przez klienta dowodu zakupu lub numeru wskazanego dokumentu, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrócić kosztów zakupionego towaru.

XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.make-it-easy.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Agaty Perlińskiej wykonującej jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Make It Easy Agata Perlińska-Kuczaj, ul. Gęsia 14, 51-419 Wroclaw, NIP: 8951963386, REGON: 380435479 . Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.make-it-easy.pl , bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.make-it-easy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XIV. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem)będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami
kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą(Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/

XVI. REGULAMIN VOUCHER PREZENTOWY

VOUCHER PREZENTOWY – karta w formacie pdf
1. Zasady ogólne zakupu VOUCHERA
Kupując VOUCHER PRZENTOWY w naszym sklepie zgadzasz się na warunki i zapisy zawarte w niniejszym regulaminie. Zastrzegamy sobie prawo do jego zmiany, niemniej jednak aktualny regulamin zawsze będzie znajdował się na stronie sklepu, w kategorii produktu.
Kod przydzielony na VOUCHERZE można wykorzystać kilkakrotnie, do momentu wyczerpania środków przedpłaconych wcześniej na VOUCHERZE. Jeśli Twoje zakupy wyniosą więcej niż wartość VOUCHERA, możesz dopłacić różnicę, zgodnie z możliwymi metodami płatności.
2. Płatność za VOUCHER
Po zakupieniu VOUCHERA oraz jego opłaceniu –  dostaniesz informację na e-mail o przetworzeniu płatności i Twojego zamówienia. Na rachunku karty kredytowej/debetowej zobaczysz numery transakcji za opłacone zakupy w naszym sklepie. Płatności możesz dokonać przy pomocy szybkich przelewów w Przelewy24 lub też za pomocą Przelewu Tradycyjnego. Przy wyborze przelewu tradycyjnego, na podany przez Ciebie adres e-mail dostaniesz informację ze wszystkimi danymi do wykonania przelewu.
3. Dostawa VOUCHERA
Od razu po opłaceniu zamówienia VOUCHER jest automatycznie generowany i przesyłany  na podany przez Ciebie adres e-mail . VOUCHER PREZENTOWY otrzymaszujesz w formacie PDF. Pamiętaj aby prawidłowo podać adres email, ponieważ kod generowany jest automatycznie i jednorazowo wysyłany na podany adres e-email.
4. Zwrot VOUCHERA
VOUCHER nie podlega zwrotowi. Nie ma również możliwości wymiany przedpłaconych środków z VOUCHERA na środki finansowe.
5. Okres ważności VOUCHERA
Okres ważności VOUCHERA to 365 od momentu zakupu w naszym sklepie internetowym. Kod VOUCHERA jest indywidualny.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
Sklep Internetowy Make It Easy Agata Perlińska z siedzibą we Wrocławiu, nie ponosi odpowiedzialności w wypadku zgubienia VOUCHERA PREZENTOWEGO. Wygenerowany kod VOCHERA nie jest możliwy do odtworzenia przez nasz system, dlatego bardzo ważne jest abyś zachował kod i go nie zgubił.
7. Polityka prywatności i obsługa klienta
Wszystkie dane osobowe w firmie Make It Easy Agata Perlińska-Kuczaj są chronione.
Osoba do kontaktu i obsługi VOUCHERA PREZENTOWEGO:
Katarzyna Olejarczyk, e-mail: katarzyna.makeiteasy@gmail.com, tel. 533-572-547
8. Dane firmy
Firma Make It Easy Agata Perlińska-Kuczaj zarejestrowana we Wrocławiu, pod adresem: ul. Gęsia 14, 51-419 Wrocław. NIP: 9521963386

XVII. ZAKUP PLIKÓW CYFROWYCH NA ZASADACH UMOWY LICENCYJNEJ PODLEGAJĄCEJ PRAWOM AUTORSKIM

1. Dokonując zakupu produktu cyfrowego w sklepie internetowym www.make-it-easy.pl, zawierana jest umowa licencyjna, a dokładanie umowa o korzystanie z praw autorskich.
2. Kupujący po opłaceniu natychmiastowym przez Przelewy24, w przeciągu kilku minut otrzyma produkt w formie PDF na podany przy składanym zamówieniu adres email.
3. Nasze produkty cyfrowe nie zawierają żadnych znaków wodnych, natomiast na każdej stronie znajduje się logotyp firmowy, którego nie można usuwać.
4. Nasze produkty cyfrowe podlegają umowie korzystania z praw autorskich, tzn. zakupiony produkt można wydrukować i wykorzystać dowolną ilość razy, natomiast nie można go rozpowszechniać czy wykorzystywać do dalszej odsprzedaży w celach zarobkowych.
5. Ze względu na cyfrowy format produktu, zakupione w ten sposób produkty nie podlegają zwrotom.

XVIII. REGULAMIN KONKURSU “Wybierz imię okładki plannera akademickiego 24/25 i zgarnij go wraz z personalizacją!”

§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu Make It Easy „Wybierz imię okładki plannera akademickiego 24/25 i zgarnij go wraz z personalizacją!” jest Make It Easy Agata Perlińska-Kuczaj, ul. Gęsia 14, 51-419 Wrocław, adres e-mail: biuro.makeiteasy@gmail.com NIP: 8951963386, (dalej „Organizator”).

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Make It Easy Agata Perlińska-Kuczaj, ul. Gęsia 14, 51-419 Wrocław, NIP: 8951963386

3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

2. Czas trwania Konkursu: 21.07.2024

3. Uczestnicy są nagradzani za komentarze (odpowiedź na pytanie) opublikowane w tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się 21.07.2024 o godzinie 20:00 na www.instagram.com/makeiteasypl/.

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.1.  Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2.  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

1.3.  zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

1.4.  wykonała Zadanie Konkursowe.

2.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.4 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

4.Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

§4. Zasady Konkursu i przebieg

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/makeiteasypl/

2. Zadanie Konkursowe polega na:

2.1. Skomentowaniu postu użytkownika @makeiteasypl w serwisie Instagram z odpowiedzią: “Wybierz imię okładki plannera akademickiego 24/25 i zgarnij go wraz z personalizacją”

2.2. Dołączyć do obserwujących profil Make It Easy @makeiteasypl na Instagramie.

3. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

4. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 1 najciekawszy komentarz w konkursie i nagrodzi autora Plannerem, dla którego wymyślił imię okładki. Dodatkowo na plannerze zostanie wykonana personalizacja (do 12 znaków) zgodna z wolą zwycięzcy.

6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram w dniu 21.07.2024r. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do nas, do siedmiu dni po opublikowaniu wyników prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres e-mail, wraz z danymi do wysyłki.

§ 5. Dane osobowe uczestników Konkursu

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Make It Easy Agata Perlińska, ul. Gęsia 14, 51-419 Wrocław, telefon: 533  572 547 adres e-mail: biuro.makeiteasy@gmail.com NIP: 8951963386.Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów.Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

XIX. REGULAMIN  “Przedsprzedaży produktów z edycji 2024 na zamówienie w sklepie internetowym Make It Easy”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem przedsprzedaży produktów na zamówienie w sklepie internetowym Make It Easy, jest firma Make It Easy Agata Perlińskaz siedzibą 51-419 Wrocław, ul. Gęsia 14, NIP 8951963386, zwana dalej („Organizatorem”).
2. Przedsprzedaż polega na sprzedaży produktów na zamówienie, o których mowa w § 2 ust.2 Regulaminu, w sklepie internetowym www.make-it-easy.pl, których dostawa jest realizowana w terminie późniejszym wskazanym przez Organizatora.
3. Przedsprzedaż trwa w okresie od dnia 17.09.2023 od godziny 20:00 do 02.10.2023 do godziny 24:00 z zapasów produktów objętych Przedsprzedażą.
§ 2 Postanowienia szczegółowe Przedsprzedaży
1. Uczestnikiem Przedsprzedaży może być każdy klient (tj. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca), który wyrazi chęć udziału w Przedsprzedaży i dokona zakupu produktów, o którym mowa w § 2 ust.2 Regulaminu.
2. Przedsprzedażą objęte są produkty nowe (tzw. premierowe z kalendarzami datowanymi z Edycji 2024), oznaczone specjalną wstążką “PRZEDSPRZEDAŻ” na stronie internetowej www.make-it-easy.pl
3. Zamówienia można składać jedynie przez stronę internetową www.make-it-easy.pl. W zakresie zasad składania zamówień, oferowanych metod dostawy oraz płatności znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Make It Easy.
4. Zamówienia z produktami z “Przedsprzedaży” będą realizowane od dnia 04 października 2023 roku, nawet jeśli w “Koszyku” zamówienia znajdą się inne produkty nie objęte przedsprzedażą. Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
5. Wszystkie zamówienia składane w ramach Przedsprzedaży są możliwe do zrealizowania tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty klienta na rachunek Organizatora.
6. Zamówienia, składane w ramach “Przedsprzedaży”, realizowane są według kolejności ich składania.
7. Uczestnictwo w Przedsprzedaży jest dobrowolne.

8. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Przedsprzedaży wielokrotnie w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie.  

XIX. REGULAMIN ZAKUPU PRODUKTÓW OUTLETOWYCH

& 1. Niepełnowartościowe produkty outletowe

1.  “Produkty outletowe z wadami produkcyjnymi” to towary niepełnowartościowe oferowane w sklepie internetowym, które mogą posiadać defekty lub wady techniczne wynikające z produkcji.
2. Możliwe wady produkcyjne produktów outletowych, które nie wpływają na poprawną funkcjonalność produktów:
– rysa na okładce
– zabrudzenie na okładce lub w środku
– zagięta / wgnieciona okładka lub kartka wewnątrz
– widoczny klej
– krzywo przyklejone płótno
– nierówno docięta tasiemka
– niepełny blok biuwrrów lub bloczków
– produkty mogą być również końcówką kolekcji i nie posiadać wad produkcyjnych, ale z uwagi na koniec serii wycofane są z regularnej sprzedaży

& 2. Sprzedaż produktów outletowych
1. Produkty outletowe z wadami produkcyjnymi są oferowane w stanie, w jakim się znajdują, z możliwymi wadami lub defektami.
2. Sklep dokłada starań, aby opisy produktów zawierały informacje o ich wadach lub defektach.
3. Produkty outletowe wysyłane są losowo.
4. W przypadku Towarów będących Towarami outletowymi, koniecznym warunkiem złożenia zamówienia jest zaznaczenie pola wyboru, poprzez który Kupujący wyraża zgodę na zakup Towaru o obniżonej wartości lub Towaru uznawanego za niepełnowartościowy.

& 3  Reklamacja produktów outletowych
1. Klient ma prawo do reklamacji produktu w przypadku wykrycia wad, o których nie został poinformowany przed zakupem.
2. Reklamacje można składać zgodnie z postanowieniami przewidzianymi w regulaminie reklamacji.

& 4 Zwroty produktów outletowych
1.  Zwroty produktów outletowych z wadami produkcyjnymi są akceptowane tylko w przypadku istnienia wady niezgodnej z opisem.
2. Klient jest zobowiązany dostarczyć produkt w stanie w jakim go otrzymał, wolny od wad, które nie zostały wymienione w opisie oferty.
3. Ograniczenia odpowiedzialności
– Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania produktów outletowych z wadami produkcyjnymi.
– Klient dokonując zakupu produktów outletowych z wadami produkcyjnymi akceptuje ich stan oraz możliwe wady.

& 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin sklepu online dla produktów outletowych z wadami produkcyjnymi jest wiążący dla Klientów od momentu złożenia zamówienia.