Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.make-it-easy.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – www.make-it-easy.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. DEFINICJE
III. IFORMACJE OGÓLNE
IV. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE
V. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
VI. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
VII. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
VIII. SPOSOBY PŁATNOŚCI
IX. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
X. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
XIV. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.make-it-easy.pl kierowany jest przez Agatę Perlińską wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą firmy Make It Easy Agata Perlińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Gęsia 14, 51-419 Wrocław, NIP: 8951963386 , REGON: 380435479 , adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected], tel. + 48 508845455.
2. Sklep www.make-it-easy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa wszelkie rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.make-it-easy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.make-it-east.pl, zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego warunków Regulaminu jest podstawą do złożenia zamówienia w sklepie online www.make-it-easy.pl.
6. Sklep www.make-it-easy.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.make-it-easy.pl pozwalający złożyć Zamówienia.
3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
6. GODZINY PRACY – Czas, w którym firma Make It Easy jest dostępna dla swoich klientów pod adresem mailowym (droga elektroniczna). Godziny pracy tj. od godziny 10 do godziny 16.
7. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.make-it-easy.pl
8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – AGATA PERLIŃSKA wykonująca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Make It Easy Agata Perlińska, ul. Gęsia 14, 51-419 Wroclaw, NIP: 8951963386, REGON: 380435479 .
9. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, realizowane za pomocą formularza znajdującego się w Sklepie.
14. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.
15. KONTO – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
16. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

III. IFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

IV. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail i hasło.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Agata Perlińska, Ul. Gęsia 14, 51-419 Wrocław.

V. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

VI. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale V pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączona obsługa plików cookies,
e) zainstalowany program FlashPlayer.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Usługobiorca korzystając z treści użytych na stronie ma śwadomość, że są to treści autorskie i obowiązuje bezwględny zakaz ich kopiowania, przetwarzania i korzystania w jaki kolwiek inny sposób niż w celach informacyjnych o produkcie i firmie MAKE IT EASY.
8. Wszystkie produkty dostępne w sprzedaży są projektem autorskim właściciela firmy MAKE IT EASY Agaty Perlńskiej i objęte są dożywotnio prawami autorskimi.

VII. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową Sklep za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok.
5. Sklep realizuje Zamówienia (w tym wysyłkę) złożone do godziny 11:00 od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz.11:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą realizowane następnego Dnia Roboczego.
6. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami w Sklepie.
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta i Sprzedawcy umową kupna-sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
➢ potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
➢ pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu – paragonem, który będzie dołączany do produktu i wysyłany wraz z zakupionym produktem w Sklepie.
8. Jeśli klient wybrał jako dowód zakupu Fakturę VAT – dokument ten zostanie wysłany drogą elektroniczną na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail.

VIII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,
c) płatność za pobraniem.
2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
79 1050 1575 1000 0092 5659 3766 (ING) Make It Easy Agata Perlińska., ul. Gęsia 14, 5-419 Wrocław, NIP: 8951963386, REGON: 380435479. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży niezwłocznie lub najpóźniej w terminie 5 Dni Roboczych w przypadku płatności przelewem, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

IX. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu nie jest wliczony w cenę produktu. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2.Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem:
a) InPost-u (paczkomaty),
b) Kuriera Inpost
c) Za pobraniem Inpost
c) Poczty Polskiej – wysyłka Global Express – wysyłka zagraniczna.
3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
b) Dostawa Produktu przez przewoźnika (Kurier Inpost, Paczkomat Inpost) następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Dla wysyłki zagranicznej Global Express czas doręczenia wynosi od 10 do 21 Dni Roboczych.
c)*Jeśli przy składaniu zamówienia w sklepie widnieje informacja o późniejszej realizacji zamówienia, przesyłki będą dostarczane w późniejszym terminie, podanym na stronie sklepu www.make-it-easy.pl
4. Koszty dostawy na terenie Polski:
KURIER INPOST – 13,99 zł
PACZKOMAT INPOST–9,99 zł
ZA POBRANIEM INPOST – 18,50zł
POCZTA POLSKA GLOBAL EXPRESS – WYSYŁKA ZAGRANCZNA – 57,00 zł. – PRZESYŁKI ZAGRANICZNE ZAWIESZONE NA CZAS PANDEMII

5. Szczegóły dostawy poza granice Polski:
POCZTA POLSKA GLOBAL EXPRESS:
CENNA WYSYŁKI DO WSZYSTKICH KRAJÓW EUROPEJSKICH (ŁĄCZNIE Z TURCJĄ) – 57,00 zł
Cena dotyczy wysyłki o zawartości maksymalnie 3 produktów.
Czas dostarczenia przesyłki trwa około 2-3 tyg. – PRZESYŁKI ZAGRANICZNE ZAWIESZONE NA CZAS PANDEMII

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar, który został zniszczony lub zgubiony przez przewoźnika Inpost i Pocztę Polską.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niestosowne zachowanie pracowników firm kurierskich tj. InPost i Poczta Polska.

X. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Agata Perlińska, Ul. Gęsia 14, 51-419 Wrocław.
c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Jeśli podstawą reklamacji są wady fizyczne produktu należy załączyć zdjęcie reklamowanej wady. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
ca) Po zapoznaniu się przez Sprzedawcę z reklamacją, Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną Klientowi FORMULARZ ZWROTU, który Klient drukuje, uzupełnia i dołącza go do reklamowanego produktu.
cb) Reklamowany produkt przez Klienta będzie rozpotrzony tylko z dowodem zakupu tj. paragonem lub fakturą VAT. W innym przypadku klient ma obowiązek podać numer paragonu lub faktury.
d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Agata Perlińska, Ul. Gęsia 14, 51-419 Wrocław.
e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e- mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie (wiadomość informacyjną o odstąpieniu od umowy) drogą elektroniczną na adres [email protected] w terminie 14 dni.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
5.Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadku kiedy przedmiot umowy (zakupiony produkt w Sklepie www.make-it-easy.pl) uległ zniszczeniu z winy konsumenta.
6. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sprzedawca nie zwraca kosztów wysyłki, a tylko reklamowanego produktu.
8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
12. Konsument może odstąpić od umowy wedle powyższych zasad tylko z dowodem zakupu tj. paragonem. Jeśli dowodem zakupu jest faktura VAT, klient ma obowiązek wpisać na formularzu zwrotu numer faktury VAT). W przypadku niedostarczenia przez klienta dowodu zakupu lub numeru wskazanego dokumentu, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrócić kosztów zakupionego towaru.

XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.make-it-easy.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Agaty Perlińskiej wykonującej jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Make It Easy Agata Perlińska, ul. Gęsia 14, 51-419 Wroclaw, NIP: 8951963386, REGON: 380435479 . Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.make-it-easy.pl , bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.make-it-easy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XIV. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem)będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami
kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą(Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/